Uwaga:

Do korzystania z aplikacji OFE Rachunek wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari w najnowszych dostępnych wersjach. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Czy po pierwszym logowaniu obowiązkowa jest zmiana numeru PIN otrzymanego z OFE?

  Tak, po pierwszym logowaniu - dla bezpieczeństwa - system wymusza zmianę otrzymanego nr PIN na własne hasło. Hasło powinno zawierać od 8 do 12 znaków, w tym przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.

 • Czy po zalogowaniu się do aplikacji OFE Rachunek znajdę mój numer rachunku?

  Tak, numer rachunku w Aegon OFE znajduje się na ekranie „Stan rachunku”.

 • Nie złożyłem do ZUS oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE, dlaczego nadal jestem w OFE?

  Członkowie otwartych funduszy emerytalnych w okresie kwiecień – lipiec 2014 oraz analogicznie w 2016 roku mieli możliwość podjęcia decyzji w sprawie przekazywania przyszłej składki do OFE lub na subkonto w ZUS (dotyczy składek odprowadzanych począwszy od składki za lipiec 2014 lub 2016 roku).

  Składki osób, które nie złożyły stosownego oświadczenia trafiają na subkonto w ZUS, ale środki zgromadzone do tej pory w OFE pozostają cały czas w OFE oraz są inwestowane – niezależnie od faktu, czy do ZUS wpłynęło oświadczenie o wyborze sposobu przekazywania przyszłej składki, czy też nie.

  Reasumując: wybór OFE – ZUS dotyczy tylko i wyłącznie składek odprowadzanych od lipca 2014 roku lub 2016 roku. Członkostwo w OFE nie ustaje, osoby, które były członkami OFE, nadal nimi pozostają.

 • Jak zmienić dane osobowe?

  • imię i nazwisko lub adres zamieszkania możesz zmienić korzystając z Formularza zmiany danych - zgodnie z przepisami prawa o zmianie imienia, nazwiska lub adresu zamieszkania, należy zawiadomić OFE pisemnie;
  • adres korespondencyjny, nr dowodu osobistego, nr telefonu, adres email, informację o stosunkach majątkowych możesz zmienić:
   • samodzielnie, korzystając z zakładki Zmiana danych, lub
   • dzwoniąc na infolinię Aegon OFE, lub
   • przesyłając na adres Aegon OFE pisemne oświadczenie, np. korzystając z Formularza zmiany danych.
 • Jak wskazać osoby uposażone?

  W celu wskazania osób uposażonych do wypłaty środków po śmierci należy wydrukować, wypełnić i podpisać formularz z zakładki „Osoby uposażone”, a następnie wysłać go na adres: Aegon OFE, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

 • Co trzeba wiedzieć w przypadku zmiany osób uposażonych?

  • Nowa dyspozycja unieważnia poprzednią. Na formularzu należy wpisać dane wszystkich osób uposażonych. Pominięcie jakiejkolwiek dotychczas wskazanej osoby spowoduje wykluczenie jej z grona osób uposażonych.
  • Suma udziałów wszystkich osób uposażonych nie powinna przekraczać 100%. Jeżeli suma udziałów przekracza 100% lub udziały nie zostały w ogóle określone przyjmuje się, że udziały osób uposażonych są równe.
  • Jeśli suma udziałów jest niższa niż 100%, środki dzielone są według wskazanych udziałów procentowych, a pozostała część wchodzi w skład masy spadkowej.
 • Jak sprawdzić kto jest uposażonym?

  Osoby wskazane do wypłaty środków po śmierci znajdują się w zakładce „Osoby uposażone”.

  Jeśli nie wskazałeś nikogo do wypłaty środków po śmierci, przejdź do zakładki „Osoby uposażone”, wydrukuj formularz, a następnie wypełnij i podpisany formularz wyślij na adres: Aegon OFE, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

 • Co oznaczają dane zawarte w tabeli „Historia rachunku”?

  • Typ i okres operacji: Operacja to każda transakcja na Twoim rachunku, czyli składka przekazana przez ZUS i jej ewentualna korekta, przekazanie środków do ZUS w ramach tzw. „suwaka bezpieczeństwa”, transfer środków z innego OFE, a także jednorazowe przekazanie 51,5% środków w dniu 3 lutego 2014 roku.
  • Data operacji to data przeliczenia środków na rachunku.
  • Kwota operacji to np. kwota składki przekazanej przez ZUS przed pobraniem opłaty członkowskiej.
  • Odsetki to kwota z tytułu opóźnienia w przekazaniu składki do OFE.
  • Opłata członkowska to opłata pobrana przez OFE od składki przekazanej przez ZUS.
  • Jednostka rozrachunkowa jest miernikiem wartości środków zgromadzonych na rachunku.
  • Wartość jednostki rozrachunkowej to wyrażona w złotych wartość środków zgromadzonych na rachunkach członków Funduszu, przypadająca na jedną jednostkę rozrachunkową, wyliczana w każdym dniu roboczym.
  • Liczba jednostek rozrachunkowych to wynik podzielenia np. kwoty składki przekazanej przez ZUS, pomniejszonej o opłatę członkowską, przez wartość jednostki rozrachunkowej.
 • Z czego wynika wysokość składki? Dlaczego składka za dany miesiąc jest podzielona i na rachunku w OFE jest widoczna w dwóch częściach?

  Za wysokość kwoty i termin przekazania składki odpowiada ZUS i OFE nie ma na to wpływu. Zdarza się, że składka może być przekazana przez ZUS w dwóch lub więcej częściach.

  Od 1 lutego 2014 roku wysokość składki przekazywanej do OFE to 2,92% wynagrodzenia brutto. Wcześniej ZUS przekazywał odpowiednio:

  Rok % wynagrodzenia brutto
  do 30.04 2011 r. 7,3%
  od 1.05 do 31.12 2011 r. 2,3%
  2012 r. 2,3%
  2013 r. 2,8%
  od 1.01 do 31.01.2014 r. 3,1%
  od 1.02.2014 r. 2,92%
 • Co oznacza zwrot środków do ZUS?

  Zwrot środków do ZUS oznacza zwrot części lub całości składki nienależnie przekazanej przez ZUS do OFE np. za okres zwolnienia lekarskiego.
 • Co oznacza „suwak bezpieczeństwa”?

  Suwak bezpieczeństwa oznacza przekazywanie do ZUS części środków zgromadzonych na rachunku, wynikających z podzielenia liczby jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku na koniec danego miesiąca, przez liczbę miesięcy, które pozostały do osiągnięcia wieku emerytalnego. Suwak bezpieczeństwa rozpoczyna się na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

  W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego ostatnia transza zostaje w całości przekazana na fundusz emerytalny FUS, i tym samym ustaje członkostwo w Aegon OFE.

 • Co to jest RODO?

  RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie określa zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Aegon OFE znajdują się na stronie www.aegon.pl/rodo.

Copyright © 2016 Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A